پیچک (یغما گلرویی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از خط کشیِ خیابان بگذر! ( یغما گلرویی )
- به قاریان مغمومِ گریه ها! ( یغما گلرویی )
- این حرفها را کجا بزنم؟ ( یغما گلرویی )
- دوباره تنها شدیم! ( یغما گلرویی )
- گریه های گم شده صدایم کردند! ( یغما گلرویی )
- پنج قدم معمولی! ( یغما گلرویی )
- در همین حدود زندگی کردم ( یغما گلرویی )
- آه! کفشهای کهنه من! ( یغما گلرویی )
- ناگهان گریه ام گرفت! ( یغما گلرویی )
- خطی از خطوط ناخوانا (یغما گلرویی )
- لحظه آبی عشق! ( یغما گلرویی )
- در پس پرده پلکهایم که پنهان می شوم، ( یغما گلرویی )
- ملامتم نکن! ( یغما گلرویی )
- می خواهم خیال تو را راحت کنم ( یغما گلرویی )
- هنوز هم! به خدا ( یغما گلرویی )
- حرف هیچکس را باور نکن! ( یغما گلرویی )
- پیدایم کن! ( یغما گلرویی )
- یکی از خوابهای همین هفته! ( یغما گلرویی )
- کمی نگران شدم! ( یغما گلرویی )
- کمی نگران شدم! ( یغما گلرویی )
- وقتی دنبال ِ عکس تو می گشتم! ( یغما گلرویی )
- نمره ی سهراب نوزده بود! ( یغما گلرویی )
- برگردیم؟ ( یغما گلرویی )
- رسیدن به این سایه سار ساده نبود! ( یغما گلرویی )
- توقع زیادی بود؟ ( یغما گلرویی )
- اصلا ً این بازی یک نفره نیست ( یغما گلرویی )
- پارکنویس ( یغما گلرویی )
- مقدمه مگر تو با ما بودی ( یغما گلرویی )
- تکلیفمان را روشن کنیم( یغما گلرویی )
- هفت شماره ی ساده ( یغما گلرویی )
- قول می دهم! ( یغما گلرویی )
- انگار یکی از آخرین تلفن ها بود! ( یغما گلرویی )
- انگار یکی از آخرین تلفن ها بود ( یغما گلرویی )
- نامت را نبویسم؟ ( یغما گلرویی )
- پیش از پریروز شدن ِ امروز ( یغما گلرویی )
- فقط فرض کن ( یغما گلرویی )
- خواهش می کنم! ( یغما گلرویی )
- حالا خودم برایت می نویسم ( یغما گلرویی )
- از دل برود هر آنکه از... ( یغما گلرویی )
- دوباره به آفتاب سلامی دوباره دادم! ( یغما گلرویی)
- شعر بیست و پنج ( یغما گلرویی)
- شعر بیست و چهار ( یغما گلرویی)
- شعر بیست و سه ( یغما گلرویی)
- شعر بیست و دو ( یغما گلرویی)
- شعر بیست و یک ( یغما گلرویی)
- شعر بیست ( یغما گلرویی)
- شعر نوزده ( یغما گلرویی)
- شعر هجده ( یغما گلرویی)
- شعر هفده ( یغما گلرویی)
- شعر شانزده ( یغما گلرویی)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد